Allmänna villkor för informationstjänst

Allmänt

 1. Dessa allmänna villkor gäller för avtal om abonnemang på informationstjänster och produkter (”Tjänster(na)”), som tillhandahålls av PublicTech Sweden AB, org. nr. 556753- 4978 eller närliggande bolag inom koncernen Public Insight, alla härefter benämnda som PI, och är kopplade till webbplatsen publicinsight.se och dess underdomäner via Internet. Information kan även erhållas på fil efter särskild beställning.
 2. PI uppdaterar sina Tjänster kontinuerligt och har rätt att ändra, ta bort, ersätta, eller lägga till information i erbjudna Tjänster, samt upphöra att tillhandahålla dessa.
 3. Avtal om tillgång till Tjänster ingås av en juridisk person (”Licenstagaren”) för dess anställdas och uppdragstagares (”Användarna”) tillgång till och användning av Tjänsterna. Tjänsterna tillhandahålls på de ekonomiska villkor som parterna kommit överens om i Abonnemangsavtalet inkluderat dessa allmänna villkor (”Avtalet”).

Upplåtelse, rättigheter och nyttjande

 1. Samtliga rättigheter, inklusive upphovsrätt och alla andra immateriella rättigheter, som hänför sig till Tjänsterna ägs eller licensieras av PI, eller tredje part med vilken PI träffat avtal.
 2. Licenstagaren erhåller en icke exklusiv, icke upplåtbar, icke överlåtbar, och begränsad rätt att under avtalets giltighetstid låta Användarna nyttja Tjänsterna för Licenstagarens verksamhet. Licenstagaren och Användarna erhåller inte någon rätt till Tjänsterna utöver vad som uttryckligen anges i avtalet.
 3. Endast Användarna får använda Tjänsterna. Användarna får inte i sin tur upplåta eller överlåta sin nyttjanderätt till Tjänsterna eller delar därav eller på annat sätt disponera eller förfoga över Tjänsterna.
 4. Användarna får inte överlåta, upplåta eller på annat sätt sprida uppgifter om sina användarbehörigheter till Tjänsterna.
 5. PI har rätt att utan föregående varning stänga av Användare från vidare användning av Tjänsterna om misstanke finns om att denne använder Tjänsterna i strid med Avtalet.
 6. Licenstagare eller Användare får inte skapa en automatisk funktion som låtsas vara en användare, en s.k. bot, eller använda sig av s.k. screen scraping. Detta gäller för samtliga Tjänster och all nyttjande av Tjänsterna. Om en sådan funktion, trots detta förbud, skapas eller används så likställs det med ett dataintrång och väsentligt avtalsbrott.

Särskilt om kreditupplysningar

 1. Tjänster som innehåller kreditupplysningar får inte nyttjas om upplysningen kommer att användas av annan än den har behov av upplysningen eller för annat än bedömning av framtida affärersparters kreditvärdighet, s.k. kreditupplysningsändamål.
 2. Med kreditupplysning avses uppgift, omdöme eller råd som lämnas till ledning för bedömning av annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende. Kreditupplysningar lämnas av i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173)(”KuL”).
 3. Kredituppgifter som inhämtade från PI får endast nyttjas för internt bruk inom Sverige. Rätten att använda informationen är ej överförbar. Kredituppgifter får inte sälja, överföra, hyra ut, distribuera, kommersiellt exploatera eller på annat sätt göras tillgänglig för eller användas till nytta för tredje man. Kreditupplysningar får inte användas som information i produkt eller tjänst som Licenstagaren säljer.

Leverans och support

 1. Under avtalstiden har PI rätt att helt eller delvis stänga ned en eller flera Tjänster för att utföra uppdatering, underhåll och liknande åtgärder.
 2. Teknisk support och användarsupport för Tjänsterna tillhandahålls av PI normalt på vardagar och under kontorstid. Support tillhandahålls utan särskild ersättning.

Fel och brister

 1. Vid fel eller brist i Tjänsterna ska Licenstagaren kontakta PI för åtgärd.
 2. PI ansvarar endast för fel eller brist i Tjänsterna som innebär att Tjänsternas innehåll eller funktion väsentligen avviker från vid var tid gällande Tjänstebeskrivningar. Felet eller bristen ska vara hänförligt till PI och/eller omständighet som PI uttryckligen ansvarar för.
 3. PI ska vid fel eller brist avhjälpa utan oskäligt dröjsmål. Om aktuellt fel eller brist inte avhjälpts utan oskäligt dröjsmål, har Licenstagaren rätt till skäligt avdrag på avgiften för Tjänsten från felanmälan till dess felet eller bristen avhjälpts. Sådant prisavdrag kan inte överstiga avgiften för Tjänsten under en månad. Om felet eller bristen är väsentligt och inte avhjälps inom en skälig sista frist, har Licenstagaren rätt att säga upp Avtalet i berörda delar. Detta tillsammans med bestämmelserna under ANSVARSBEGRÄNSNING OCH REKLAMATION reglerar uttömmande PI ansvar vid fel eller brist i Tjänsterna.

Abonnemangsavgifter och betalningsvillkor

 1. Licenstagaren är skyldig att erlägga i avtalet angivna avgifter för all användning av Tjänsterna. Samtliga belopp för avgifter anges exklusive moms. Om Avtalet inte uttömmande anger tillämpliga avgifter, t.ex. vid förlängning av abonnemanget, gäller PI vid var tid tillämpade priser och avgifter.
 2. Avgift erläggs i förskott mot faktura med betalningsvillkor trettio (30) dagar netto från fakturadatum. Eventuella särskilda avgifter för anslutning till och användning av vissa typer av Tjänster erläggs i efterskott mot faktura med nyss nämnda betalningsvillkor.
 3. Vid betalningsdröjsmål debiteras lagstadgad dröjsmålsränta från förfallodagen. Vid betalningspåminnelse debiteras påminnelseavgift. Vid betalningsdröjsmål har PI rätt att tillfälligt stänga av Användares tillgång till Tjänsterna till dess samtliga förfallna belopp erlagts och/eller säga upp Abonnemangsavtalet till upphörande tidigast fjorton (14) dagar efter betalningspåminnelse.
 4. PI förbehåller sig rätten att ändra avgifterna för Tjänsterna. Sådan ändring sker normalt i samband med att abonnemanget förlängs (t.ex. vid utgången av en tolvmånadersperiod), och ska då meddelas Licenstagaren skriftligt minst trettio (30) dagar i förväg. Avgiften får ändras även under pågående avtalsperiod, genom skriftlig eller muntligt meddelande till Licenstagaren. Om Licenstagaren inte accepterar sådan ändringen får Licenstagaren säga upp Avtalet till upphörande senast den dag prisförändringen träder i kraft.

Behandling av personuppgifter

 1. Var part är ansvarig för de personuppgifter som bearbetas med anledning av tecknande och tillämpning av detta avtal. Inom ramen för tillhandahållna Tjänsterna kommer PI att insamla, använda, överföra, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter rörande er som Licenstagare och Användare.

Force Majure

 1. Parterna är inte ansvariga för fullgörandet av avtalsvillkor som förhindras att tillämpas av omständigheter utanför parts kontroll, innefattande men inte begränsat till krig och mobilisering, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brist på naturtillgångar, brand, skada på utrustning som används, ändrade myndighetsbestämmelser, myndighetsingripanden, avbrott i den allmänna samfärdseln, innefattande bland annat energiförsörjning och datavirus i Tjänsterna, samt förbud utanför parts kontroll.
 2. Det åligger part som önskar åberopa Force Majeure att utan oskäligt dröjsmål skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten därav samt dess upphörande.
 3. Om Abonnemangsavtalets fullgörande och uppfyllande av dessa allmänna villkor omöjliggörs under nittio (90) dagar eller mer på grund av Force Majeure har vardera part rätt att genom skriftligt meddelande till den andra parten häva avtalet.

Ansvarsbegränsning och reklamation

 1. Utöver vad som anges ovan under punkterna 15 - 17 har PI inte något ansvar för Tjänsternas funktion, innehåll eller kvalitet. PI svarar inte för sak- eller faktafel i Tjänsterna eller för de skador som kan uppstå med anledning därav. Inte heller ska PI ansvara för råd eller information som Licenstagaren eller Användare har beretts möjlighet att erhålla från av PI anställd konsult eller tredje part i anslutning till Tjänsterna.
 2. PI har inget ansvar för produktionsbortfall, utebliven vinst, förlorad inkomst, följdskador, ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller annan indirekt skada eller förlust.
 3. PI sammanlagda ansvar gentemot Licenstagaren är, utom i fall av grov vårdslöshet eller uppsåt, begränsat till den ersättning som PI erhållit under de senaste tolv (12) månaderna från Licenstagaren. PI ansvarar inte gentemot någon annan än Licenstagaren, såsom t.ex. Användarna, Licenstagarens kunder, leverantörer, samarbetspartners eller annan tredje man.
 4. Licenstagarens reklamation och andra anspråk gentemot PI ska framställas skriftligen och utan oskäligt dröjsmål från det att Licenstagaren upptäckt eller bort upptäcka den omständighet som föranleder anspråket, dock senast inom sex (6) månader från det att omständigheten inträffade, varefter anspråket annars förfaller.

Information och meddelande

 1. Allmän information om driftstopp, priser, kontaktuppgifter till supporten och kundtjänsten, hantering av personuppgifter och liknande finns att hämtas på publicinsight.se.
 2. Skriftliga meddelanden ska skickas i första hand till kundtjänsten. För det fall krav på särskild mottagare har angivits i avtalet ska meddelanden skickas till dennes e-post adress.

Sekretess

 1. Med ”Konfidentiell Information” avses varje uppgift av ekonomisk, teknisk, kommersiell eller annan art hänförlig till parterna och deras närstående bolag, oavsett om uppgifterna dokumenterats i skrift eller inte. Som Konfidentiell Information ska dock inte betraktas information som är allmänt känd eller kommit till allmän kännedom på annat sätt än genom mottagande parts brott mot dessa allmänna villkor.
 2. Parterna förbinder sig att inte helt eller delvis avslöja Konfidentiell Information, som erhållits i samband med Abonnemangsavtalet och dessa allmänna villkor, hänförlig till den andre parten eller till tredje man, om inte den andre parten i förväg har givit sitt skriftliga samtycke därtill eller den part som avslöjar den Konfidentiella Informationen har skyldighet att göra så enligt tillämplig lag, verkställbar dom, bindande myndighetsbeslut eller föreskrift eller tillämpligt regelverk för reglerad marknad.
 3. Parterna får inte använda Konfidentiell Information för annat ändamål än för att utöva sina rättigheter och uppfylla sina skyldigheter enligt Abonnemangsavtalet och dessa allmänna villkor. Part ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att dess anställda eller uppdragstagare otillåtet sprider eller använder Konfidentiell Information.
 4. Parternas sekretessförpliktelser ska gälla utan begränsning i tiden.
 5. PI får, efter särskild överenskommelse med Licenstagaren, i marknadsföringssyfte ange att Licenstagaren är användare av Tjänsterna.

Ändring av allmänna villkor

 1. PI har rätt att ändra dessa allmänna villkor utan föregående godkännande från Licenstagaren. Licenstagaren kommer att informeras om sådana ändringar som är till väsentlig nackdel för denne och sådana ändringar träder i kraft trettio (30) dagar efter underrättelsen. Vid ändringar som är till väsentlig nackdel för Licenstagaren har denne rätt att senast fjorton (14) dagar innan ändringens ikraftträdande säga upp Avtalet till upphörande från och med dagen för ändringens ikraftträdande. Uppsägningen ska vara skriftlig.

Överlåtelse av avtal m.m.

 1. Licenstagare får inte vidare upplåta eller överlåta Avtalet till tredje man utan att PI i förväg lämnade skriftliga tillstånd. Varje ny avtalspart ska skriftligen bekräfta att denne godtar bestämmelserna i Avtalet.
 2. PI har rätt att, helt eller delvis, överlåta Avtalet till annan och ska i sådant fall skriftligen meddela Licenstagaren om sådan överlåtelse.

Lagval och domsrätt

 1. Svensk materiell rätt ska tillämpas på detta Avtal. Tvister med anledning av detta avtal ska prövas av Stockholms tingsrätt som första instans.